Uporabniško ime: Geslo:

Pomoč za uporabnike STAnapovedi

Prikaz dogodkov

Ob prijavi v STAnapoved se uporabniku prikažejo vsi dogodki za tekoči dan (na vrhu seznama je v desnem kotu navedeno tudi njihovo skupno število). Razvrščeni so po vsebinskih kategorijah, znotraj vsake kategorije pa nato po kronološkem redu od najbolj zgodnjega do najbolj poznega - na koncu vsake kategorije so navedeni še dogodki brez navedene točne ure.

Ob tem ima uporabnik več možnosti prilagajanja prikaza dogodkov. Na vrhu seznama prikazanih dogodkov lahko izbere razvrščanje po času in kraju dogodka, pri čemer se razvrščanje nato izvede znotraj vsake vsebinske kategorije dogodkov.

Če uporabnik v "Naprednem iskanju" izbere večdnevno obdobje, se dogodki razvrstijo po dneh in znotraj vsakega dne nato še po posameznih vsebinskih kategorijah. Isto načelo velja pri iskanju po ključni besedi.

Prikaz posameznih vsebinskih kategorij se lahko vklopi ali izklopi v posebnem oknu v desnem stolpcu, naslovljenem "Prilagodite prikaz dogodkov".

V oknu za prilagoditev prikaza dogodkov je mogoče prikaz prilagoditi tudi tako, da se prikažejo le dogodki, za katere je s strani STA predvideno tekstovno in/ali foto in/ali avdio pokrivanje.

Poleg tega se v istem oknu lahko prikaz dogodkov prilagodi tudi glede na regijo v državi - s klikom na eno ali več regij v državi se v seznamu prikažejo le dogodki, ki se odvijajo v izbranih regijah. Če ni označena nobena regija, so v seznamu prikazani vsi dogodki, vključno z dogodki izven Slovenije.

Prikaz dogodkov je preko istega okna v desnem stolpcu mogoče prilagoditi tudi tako, da se prikažejo le dogodki dneva. Gre za dogodke dneva po izboru uredništva, določijo se popoldne na dan pred dogodkom.

Vsak dogodek ima poleg osnovnega opisa s podatki v seznamu še podrobnejši opis. Uporabnik ta podrobnejši opis odpre in nato tudi zapre preprosto s klikom na osnovni opis dogodka.

Opisi dogodkov

Redakcija STA prejete napovedane dogodke v skladu z internimi pravili sproti vnaša v STAnapoved, pri čemer jih predhodno obdela po enakih merilih. Tako so lahko opisi vseh dogodkov strukturirani na podoben način, kar prispeva k preglednosti STAnapovedi.

Vsak dogodek ima osnovni opis, ki je vedno viden v seznamu prikazanih dogodkov (ura/opis/kraj), ter podrobni opis, ki se odpre in zapre s klikom na osnovni opis. Podrobni opis ponudi še dodatne informacije (kontakti, pokrivanje s strani STA, zemljevid z označeno mikro lokacijo …).

Vsi dogodki so opremljeni s podatkom o času, kraju in vsebinski kategoriji ter z osnovnim besedilnim opisom. Slednji zagotovi kratek in jedrnat opis vsebine dogodka. Če dogodek nima navedene točne ure, je polje za uro prazno, tak dogodek pa je nato naveden na koncu svoje kategorije, za zadnjim dogodkom s točno uro.

Vsak dogodek ima možnost izvoza v uporabnikov osebni koledar in nastavitve opomnika. Poleg tega lahko vsebuje tudi informacije o pokrivanju s strani STA (tekst, foto, avdio) z e-poštnim naslovom ustrezne redakcije na STA, zemljevid z označeno natančno lokacijo dogodka, kontakt organizatorja ter morebitne povezane novice in/ali novice s samega dogodka.

Če je dogodek večdneven, je v STAnapovedi naveden na dan, ko se začne, v besedilnem opisu pa je nato navedena še informacija, do kdaj bo trajal, v kolikor je seveda ta informacija na voljo. V besedilnem opisu so navedene tudi morebitne druge informacije (fototermin, zaprto za javnost ipd.). V primeru večdnevnih dogodkov, ki imajo pomembnejše poddogodke na različne dni, se slednje v STAnapovedi zabeleži tudi ločeno na ustrezne dni po začetku večdnevnega dogodka.

Pokrivanje s strani STA

Podatki o pokrivanju dogodka s strani STA (novica, foto, avdio) se običajno vnesejo dan pred dogodkom, načeloma do 15.30 (ob koncih tedna in praznikih do 14.00), ko se tudi objavijo klasične dnevne napovedi STA. Ti podatki se sicer lahko do konca dneva pred samim dogodkom še naknadno spremenijo.

Da bo dogodek tekstovno, foto ali avdio pokrit s strani STA, je označeno že v osnovnem opisu - z ustrezno ikono, ki se nahaja pod krajem dogajanja. Informacija o pokrivanju pa je navedena tudi v podrobnem opisu dogodka, na desni strani zemljevida. Pod to informacijo sta navedena tudi e-naslov in telefonska številka ustrezne redakcije na STA.

V desnem stolpcu je v okviru za prilagoditev prikaza dogodkov mogoče prikaz prilagoditi tako, da se prikažejo le dogodki, za katere je s strani STA predvideno tekstovno in/ali foto in/ali avdio pokrivanje.

Če dogodek ni označen za nobeno obliko pokrivanja s strani STA, potem ne v osnovnem ne v podrobnem opisu na desni strani zemljevida ni nobenih oznak za pokrivanje, zemljevid pa je posledično razpotegnjen do konca okna.

Če je dogodek označen za pokrivanje s strani STA, ima uporabnik do njegovega dejanskega začetka možnost nastaviti tudi obvestilo o objavi novice STA s tega dogodka. Ta se ob objavi prikaže tudi v podrobnem opisu dogodka (več o tem v poglavju Novice z dogodka).

Povezane novice

Nekaterim pomembnejšim in drugim izbranim dogodkom dneva se na večer pred njihovo izvedbo doda tudi povezane novice, običajno napovedne vesti STA, v katerih uporabnik pridobi dodatne informacije o ozadju in pomenu dogodka. Povezane novice so prikazane v podrobnem opisu dogodka, na dnu okna. Prikazan je naslov povezane novice, klik nanj odpre novico v servisu STA.

V primeru, ko je povezana napovedna novica, se ta v podrobnem opisu dogodka pokaže na dan dogodka, običajno v časovnem pasu od 00.30 do 6.00.

Novice z dogodka

Pri dogodkih, ki so označeni za pokrivanje s strani STA v obliki novice, se na dan njihove izvedbe v prikaže tudi ustrezajoča novica STA, čim je ta objavljena v servisu. Prikazana je le prva objavljena novica z dogodka. Novica z dogodka je prikazana v podrobnem opisu dogodka na dnu okna. Prikazan je naslov povezane novice, klik nanj odpre novico v servisu STA.

Dogodki dneva

Prikaz dogodkov je preko okna za prilagoditev prikaza v desnem stolpcu mogoče prilagoditi tudi tako, da se prikažejo le dogodki dneva. Gre za dogodke dneva po izboru uredništva, določijo se popoldne oziroma zvečer na dan pred dogodkom. To pomeni, da so dogodki dneva za naprej označeni le za dan naprej.

Vsebinske kategorije dogodkov

Vsi dogodki v STAnapovedi so razvrščeni v naslednje osnovne kategorije:

Znotraj teh osnovnih kategorij se posamezni dogodki po potrebi dodatno razvrstijo v posamezne tematske sklope. Primer: ko Slovenijo obišče predsednik tuje države in je v okviru njegovega obiska napovedanih več dogodkov, se pod osnovno kategorijo „politika“ doda tematski sklop „Program obiska ...“. Podobno se denimo naredi v okviru kategorije „gospodarstvo“ za kakšen večji sejem z več spremljajočimi dogodki.

V primeru zelo pomembnih in dlje trajajočih dogajanj, kot so volilne kampanje pred predsedniškimi ali parlamentarnimi volitvami, pa se za čas dogajanja oblikuje dodatno osnovno kategorijo dogodkov. Vanjo so potem razvrščeni vsi dogodki, neposredno povezani npr. s kampanjo, najpomembnejši od njih pa vzporedno tudi v ustrezno stalno osnovno kategorijo.

Legenda simbolov

V STAnapovedi se uporablja določen nabor simbolov z naslednjim pomenom:

Novi in nujni dogodki

Novi dogodki, ki so sklicani šele na dan dogodka, so opremljeni z napisom “Novo” na rdečem polju, novi dogodki, ki so sklicani samo eno uro ali celo manj pred samim dogodkom, pa so opremljeni z napisom “Nujno” na rdečem polju ter so hkrati posebej izpostavljeni tudi v posebni pasici na vrhu strani.

Uporabnik si lahko na podstrani "Moji dogodki" nastavi tudi obvestila o vseh dogodkih, ki so sklicani in vpisani na dan samega dogodka, ter obvestila o vseh dogodkih, ki so sklicani uro ali celo manj pred samim dogodkom.

Preložitve, odpovedi in spremembe dogodkov

Če je dogodek, ki je že bil vnesen v STAnapoved, naknadno odpovedan s strani organizatorja, se to v STAnapovedi ustrezno označi - rumeno polje pred dogodkom z napisom “Odpovedano” ter sivinska barva besedila v osnovnem opisu dogodka.

Če je dogodek, ki je že bil vnesen v STAnapoved, naknadno preložen na drug termin, se to v STAnapovedi ustrezno označi - rumeno polje pred dogodkom z napisom “Preloženo” ter sivinska barva besedila v osnovnem opisu dogodka. Klik na omenjeno rumeno polje odpre dogodek na novem terminu, pri čemer je podana tudi informacija o starem terminu (ta je izpisan prečrtano).

Če je dogodek, ki je že bil vnesen v STAnapoved, naknadno pomembno spremenjen (da na primer odpade sprva napovedana udeležba ministra ali kakšnega drugega pomembnega udeleženca), se to v STAnapovedi ustrezno označi - rumeno polje pred dogodkom z napisom “Spremenjeno”. Uporabnik ima nato v podrobnem opisu dogodka možnost prikaza sprememb dogodka.

Če si je uporabnik za dogodke, ki so naknadno doživeli preložitev ali odpoved ali pomembnejšo spremembo, nastavil opomnik ali obveščanje o preložitvah, spremembah in odpovedih, bo o tem prejel tudi obvestilo prek e-pošte. Obvestilo bo prejel tudi v primeru, da si je nastavil obveščanje o preložitvah, spremembah in odpovedih vseh dogodkov v STAnapovedi.

Iskanje dogodkov

Osnovno iskanje dogodkov je možno že z orodji na glavni strani STAnapovedi. Najbolj osnovna možnost je iskanje vseh dogodkov na izbrani dan. Uporabnik enostavno s klikom na izbrani dan v koledarčku pridobi prikaz vseh dogodkov na izbrani dan.

Druga možnost na glavni strani je iskanje dogodkov z želeno ključno besedo. S tovrstnim iskanjem uporabnik najde vse dogodke v bazi, ki vsebujejo ključno besedo.

Tretja možnost pa je "Napredno iskanje". S tem orodjem lahko uporabnik poišče dogodke v izbranem poljubno dolgem časovnem obdobju v izbranih vsebinskih kategorijah. Iskanje lahko dodatno omeji še z želeno ključno besedo.

Nastavljanje opomnikov

Uporabnik si lahko za vsak dogodek prek ukaza "Nastavi opomnik", ki se nahaja v podrobnem opisu izbranega dogodka, nastavi enega ali več opomnikov. Ob kliku na gumb se odpre pojavno okno, v katerem si lahko nastavi opomnike. Te lahko nastavi za več dni, ur ali minut vnaprej.

Pregled nad opomniki, ki si jih je uporabnik nastavil pri enem ali več izbranih dogodkih, je na voljo tako ob ponovnem kliku na izbrani dogodek v seznamu prikazanih dogodkov kot tudi na podstrani "Moji dogodki". Na slednji lahko uporabnik na enem mestu vidi seznam vseh dogodkov, za katere ima nastavljene opomnike - te lahko tudi na tem mestu popravi ali izbriše.

Uporabnik nato na podlagi nastavljenih opomnikov na izbrani elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo z opomnikom. Za vse dogodke z opomniki se na uporabnikov elektronski naslov samodejno pošiljajo tudi sporočila o preložitvi ali odpovedi ali pomembnejši vsebinski spremembi dogodka.

Pri dogodkih brez navedene točne ure se kot ura dogodka samodejno upošteva 00.00. Nastavitev opomnika 1 uro pred takšnim dogodkom bi torej pomenila, da uporabnik obvestilo z opomnikom prejme ob 23.00.

Nastavljanje obvestil

Uporabnik si lahko na podstrani "Moji dogodki" nastavi prejemanje obvestil o vseh novih vnesenih dogodkih, ki vsebujejo izbrano ključno besedo. Ko se potem v STAnapoved vnese dogodek, ki v opisu ali lokaciji vsebuje nastavljeno ključno besedo, uporabnik na izbrani elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo z obvestilom o novem dogodku.

Uporabnik si lahko na isti podstrani nastavi tudi obvestila o vseh dogodkih, ki so sklicani in vpisani na dan samega dogodka (oznaka “Novo” v seznamu prikazanih dogodkov), ter obvestila o vseh dogodkih, ki so sklicani uro ali celo manj pred samim dogodkom (oznaka “Nujno” v seznamu prikazanih dogodkov).

Poleg tega si lahko na tej podstrani uporabnik nastavi tudi obvestila o preložitvah, odpovedih ali pomembnejših spremembah vseh dogodkov v STAnapovedi. Za posamične dogodke pa si lahko tovrstna obvestila o preložitvah, odpovedih ali pomembnejših spremembah nastavi prek ukaza “Nastavi opomnik” v podrobnem opisu izbranega dogodka. Tovrstna obvestila uporabnik samodejno prejema tudi za vse dogodke, za katere si je nastavil opomnike.

Za vsak dogodek, ki je označen za pokritje s strani STA v obliki novice, je mogoče preko gumba "Nastavi opomnik" nastaviti tudi obvestilo o dejanski objavi novice z dogodka. Uporabnik v tem primeru prek e-pošte prejme obvestilo, ko je v servisu STA objavljena prva novica z izbranega dogodka. Za vse morebitne nadaljnje novice z istega dogodka pa obvestil ne prejema, saj bi to pri nekaterih dogodkih, ko so novice tekom dneva večkrat dopolnjene z novimi informacijami, pomenilo preveliko števil obvestil.

Tiskanje

S pomočjo ukaza "Izberi vse" ter polj za izbiro pred vsakim dogodkom se lahko vse ali le izbrane prikazane dogodke enostavno natisne s klikom na gumb “Natisni”, ki se nahaja na vrhu seznama prikazanih dogodkov. Ob kliku se odpre standardno okno za tiskanje dokumentov.

Kopiranje

S pomočjo ukaza "Izberi vse" ter polj za izbiro pred vsakim dogodkom se lahko vse ali le izbrane prikazane dogodke enostavno skopira s klikom na gumb "Kopiraj", ki se nahaja na vrhu seznama prikazanih dogodkov. Klik na ta gumb odpre pojavno okno, v katerem so vsi izbrani dogodki prikazani v standardizirani obliki in že označeni za kopiranje. Uporabnik nato z ukazom Ctrl+C te podatke skopira na odložišče in nato lahko prilepi na poljubno mesto na svojem računalniku ali drugi napravi.

Izvažanje dogodka

Uporabnik lahko vsak dogodek s pomočjo ukaza “Izvozi v ical” izvozi v osebni koledar (Google Koledar …). Dogodek se izvozi v formatu ics, ki ga podpira večina koledarskih aplikacij. Ob kliku na gumb se odpre pojavno okno, v katerem uporabnik izbere lokacijo na svojem računalniku, na kateri bo shranil datoteko z izvoženim dogodkom. To lahko nato uvozi v osebni koledar.

Zadnji dodani dogodki

V desnem stolpcu se pod okvirom za prilagajanje prikaza dogodkov nahaja okvir z naslovom "Zadnji dodani dogodki". V njem se samodejno prikazujejo zadnji trije dogodki, ki so bili vneseni v STAnapoved. S klikom na dogodek se odpre podrobni opis izbranega dogodka.

Novice STA

V desnem stolpcu se pod okvirom za Zadnje dodane dogodke nahaja okvir z naslovom Novice STA. V tem se samodejno prikazujejo zadnje tri objavljene pomembnejše novice STA. S klikom na zgodbo se odpre stran izbrane novice na osnovnem spletnem mestu STA.

Fotoservis STA

V desnem stolpcu se pod okvirom za Novice STA nahaja okvir z naslovom Fotoservis STA. V tem se samodejno prikazujejo naslovne fotografije nazadnje objavljenih fotoalbumov STA. S klikom na fotografijo se odpre stran izbrane novice na osnovnem spletnem mestu STA.

Demo različica STAnapovedi

Na vstopni strani je nenaročnikom na voljo brezplačna demo različica STAnapovedi, s katero lahko nenaročniki spoznajo osnovne lastnosti storitve. V demo različici so dostopni le dogodki v preteklih 7 dneh. Za izhod iz demo različice je potrebna odjava, prek gumba za odjavo v zgornjem desnem kotu okna.

Pozabljeno geslo

V primeru, da ste naročnik storitve STAnapoved in ste pozabili svoje geslo, se lahko obrnete na tehnično službo STA, dosegljivo na elektronskem naslovu ali telefonski številki (01) 24 10 104.

Za morebitno dodatno pomoč se lahko obrnete na tehnično službo STA, dosegljivo na elektronskem naslovu ali telefonski številki (01) 24 10 104.